18 x Dornier HTV8/s, 2.10 m, 20 shafts, with staubli dobby type 2667,

1988-1989

 

Ref.No. BPMB101753